Tānaki Fakamatala ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ fekau’aki mo e Ngaahi Kautaha Fakapa’aanga ‘oku ‘ikai ko ha Pangikē.

Na’e fakamafai’i ‘e he fakatonutonu ki he lao ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga 2014 ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ ke ne pule’i mo tokanga’i ‘a e ngaahi kautaha fakapa’angaˊ kotoa, kau ai e ngaahi pangikē mo e ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangike ‘oku fakahoko fatongia ‘i Tonga ni. ‘Oku kau ki he ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangikeˊ ‘a e ngaahi Kautaha Sino’i Pa’anga Malōlō, Kautaha Malu’i, Kulētiti ‘Iunioni, Ngaahi Sosaieti Fetokoni’aki, Ngaahi Kautaha Kulētiti, Kau Nō Pa’anga, Ngaahi Kautaha Nō Iiki, Ngaahi Kautaha Fakafetongi Pa’anga Muli mo e Ngaahi Kautaha ‘Inivesimeni. ‘Oku ngāue leva ai e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ ke tānaki ha ngaahi fakamatala mo ha sitesitika ’o fekau’aki mo e ngaahi ngāue fakapa’anga (financial services) ‘oku fakahoko ‘e he ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangikeˊ pea mo e natula ‘o ‘enau fakahoko fatongiaˊ. ‘E tokoni ‘a e ngaahi fakamatala ‘e tanakiˊ ke fakapapau’i ‘oku fakahoko fakapotopoto ‘e he ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangikeˊ honau fatongiaˊ pea mo toe lava foki ke malu’i ‘a e totonu ‘a e kakai ‘oku nau ngāue’aki ‘a e ngaahi kautahaˊ ni. ‘E toe tokoni foki eni ki he ngāue ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ ke fa’u e ngaahi lao mo e tu’utu’uni ki hono tokanga’i ‘o e ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangikeˊ.

‘Oku fanongonongo atu heni ki he kakai ‘o e fonuaˊ ‘e ‘a’ahi atu e kau ngāue mei he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ ‘o kamata mei he ‘aho 7 ‘o ‘Epeleli 2016 ke tānaki e ngaahi fakamatala, mei he ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangikeˊ. ‘I he’ene pehēˊ, ‘oku mau kole atu ai ki he ngaahi kautaha fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha pangikēˊ ke mou tokoni mai ‘o fakafaingamālie’i ange homou taimiˊ pea mou poupou mai ke tau fengāue’aki ‘o ka ‘a’ahi atu ‘emau kau ngāueˊ ki homou ngaahi kautahaˊ takitaha. Ko e ngaahi fakamatala kotoa pē ‘e ‘omai ‘e tauhi malu ‘aupito ia pea ‘e toki tukuange atu pe ki ha tokotaha ‘i ha’o loto ki ai.

Ki ha toe faka’eke’eke, kātaki ‘o fetu’utaki mai ki he tafa’aki kihe ngaahi kautaha fakapa’angaˊ ‘i he telefoni 24-057.


Ki ha ngaahi faka’eke’eke kataki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24 201
Meili ‘Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Peesi ‘Initaneti: www.reservebank.to

For media: Press Release in Tongan.

Archive

 

Banknotes

Career

tra

You are here: Home News Press Release Tānaki Fakamatala ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ fekau’aki mo e Ngaahi Kautaha Fakapa’aanga ‘oku ‘ikai ko ha Pangikē.