Founga ki hono totongi atu ki he kau fakahu pa’anga (deposit) mo kinautolu ‘oku mo’ua ki ai (creditor) ‘a e Pangike Komesiale Fakavaha’apule’anga ‘o e Pasifiki (Pacific International Commercial Bank)

Hufanga ‘i he fakatapu kae ‘oatu ‘a e fanongonongo ni kia kinautolu ‘oku ‘i ai ha’anau ngaahi ‘akauni fakahu pa’anga (deposits) ‘i he Pangike Komesiale Fakavaha’apule’anga ‘o e Pasifiki (PICB) pe mo’ua ki ai ‘a e pangikee ni (creditors). Mou kataki mu’a ‘o fakafetu’utaki ki he ‘ofisi ‘o e pangikee ni ‘a ia ‘oku tu’u ‘i he fale Loumaile, Hala Taufa’ahau, Nuku’alofa. ‘E ‘oatu ‘a e fakahinohino mei he ‘ofisi ni ki he founga ke lava ‘o ma’u atu ai ho’omou pa’anga. ‘Oku ‘ataa ‘a e ‘ofisi ‘o e PICB ki ho’omou ngaahi faka’eke’eke kotoa pe fekau’aki mo ho’omou ngaahi fakahuu pa’anga pe mo’ua ‘a e pangikee ni kia kimoutolu.

Kataki ‘o lava hake ki he ‘ofisi ‘o e PICB ‘o fakahu ho’o tohi ‘eke (claim) fekau’aki mo ho’o ‘akauni fakahu pa’anga (deposit) pe mo’ua ‘a e pangikee kia koe pe ko ho’o kautaha (creditor) pea ‘e ‘oatu leva ‘e he PICB ha tohi fakamafai’i (payment order) ke ke lava mai mo ia ki he Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga ke ma’u atu ai ‘a ho’o pa’anga kuo ‘eke.


Ki ha’o toe fiema’u makehe kataki ‘o fetu’utaki mai ki he:

Pangike Pule Fakafonua ó Tonga
Telefoni: (676) 24 057; Fax (676) 24 201;
Ímeili: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ma'a e ngaahi kautaha ongoongo: Fanongonongo 'i he Lea Faka-Tonga.

Archive

 

Banknotes

Career

tra

You are here: Home News Press Release Founga ki hono totongi atu ki he kau fakahu pa’anga (deposit) mo kinautolu ‘oku mo’ua ki ai (creditor) ‘a e Pangike Komesiale Fakavaha’apule’anga ‘o e Pasifiki (Pacific International Commercial Bank)