Fakama’ala’ala ‘e he Pangikē Pule ki he ngaahi ngāue fakapangikē

Ko e ngaahi ngāue fakatupu pa’angaˊ (investment), ‘a ia ko hano tanaki mai ha pa’anga mei he kakai ‘o e fonuaˊ ke ngāue’aki ki he ngaahi ‘inivesi pe nō pea ‘e ala fakatu’utamaki (risk) ki he tokotaha ‘okuˊ ne fakahoko ‘a e pisinisi ko iaˊ, ‘oku lau ia ko e ngāue fakapangikē. Ko e ngaahi ngāue ko eni ‘oku ngofua ke fakahoko ‘i Tongaˊ ni ka ‘e kinautolu pē kuo ‘osi foaki ha’anau laiseni fakapangikē ‘e he Pangikē Puleˊ ‘i he malumalu ‘o e kupu 7 ‘o e Lao ki he Ngāue Fakapangikē 2020ˊ.

‘Oku ‘i ai e fatongia ‘o e Pangike Puleˊ ki hono malu’i lōua pē e kau fakahū pa’angaˊ pea mo e ngaahi pisinisiˊ mei ha mole ‘e ala hoko ki he’enau ngaahi pa’anga kuo ‘inivesiˊ. ‘I he’ene pehē ‘oku fakafatongia ‘aki e Pangike Puleˊ ‘a hono laiseni mo tokanga’i e ngaahi pangikē ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ mo e Lao ki he Ngāue Fakapangikē. ‘Oku ‘atā pē ke fetu’utaki mai ha taha ‘oku ne fie fakahoko ‘a e ngāue fakapangikē ki he Pangikē Puleˊ ki he fakaikiiki ‘o e ngaahi tu’utu’uni ki he laiseni fakapangikē. ‘Oku toe tapou atu foki ki he kakai ‘o e fonuaˊ ke mou faka’ehi’ehi mei he ‘inivesi ‘i ha pisinisi ‘oku te’eki ke laiseni kinautolu ‘e he Pangikē Puleˊ ke nau fakahoko ‘a e ngāue fakapangikē.

‘Oku lisi atu ‘i he fanongoongoˊ ni ‘a kinautolu ‘oku lolotonga ma’u laiseni fakapangikē. Ko ha kautaha ‘oku ‘ikai ke kau ki he lisi ko eni ‘oku ‘uhinga ia ‘oku te’eki ke ma’u ha’anau laiseni ke tanaki pa’anga faka’inivesi pe fakapangikē, he ‘oku te’eki ke nau ma’u e makatu’unga pau ke foaki ‘e he Pangikē Puleˊ ha’anau laiseni, pea ‘e lelei ange ke faka’ehi’ehi hono ‘ave ha pa’anga ki ha kautaha pē pisinisi ‘oku te’eki ke laiseni.

  1. Bank of South Pacific Tonga Limited
  2. Australian and New Zealand Banking Group Limited
  3. Pangikē Langa Fakalakalaka ‘a Tonga (Tonga Development Bank)
  4. MBf Bank Limited

Ki hono fakaikiiki kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Tafa’aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’angá
Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24 201
Meili ‘Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Peesi ‘Initaneti: www.reservebank.to

You are here: Home News 2023 Press Release Fakama’ala’ala ‘e he Pangikē Pule ki he ngaahi ngāue fakapangikē