2021

Ngaahi Pa'anga 'Oku Te'eki Ke 'Eke'i

Fakatokanga'i ange ko kimoutolu 'oku lisi atu homou hingoa 'i he ngaahi pa'anga 'oku te'eki ai ke 'eke'i, ke fakahu atu leva ho'o 'eke ki hoó Kautaha Paánga Fakapangike óku ha atu, 'i loto 'i he mahina 'e tolu (3) mei he 'uluaki 'aho 'o e fanogonongo ni. Fakatatau ki he Lao ki he Ngaue Fakapangike 2020 vahe 94, "ko e pa'anga 'ikai 'eke'i 'i he hili mei heni ha mahina 'e tolu (3) pea kuo laka hake he taú é 5 'ene í he Pangike Pule Fakafonua ó Tonga, 'e lau ia koe pa'anga mo e ngaahi koloa li'aki pea kuo pau ke fakatu'asila fakahangatonu ha 'eke 'o e ngaahi pa'anga pe koloa kuo li'aki ki he Minista Pa'anga pea fakatatau pe ki he'ene fakangofua. Kataki 'o fakatokanga'i ange 'e to'o pea moe totongi tu'uaki mei ho'o pa'anga 'eke. Ka toe 'i ai ha'o faka'eke'eke, kataki 'o fetu'utaki mai ki he va'a 'o e ngaahi Kautaha Pa'anga 'i he telefoni 24-057 pe koe meili 'ilekitulonika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lisi 'o e Ngaahi Pa'anga 'oku te'eki ke 'eke'i
pdfIcon 607 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e lisi.


Ngaahi Faka'eke'eke

Tafa'aki 'o e Ngaahi Kautaha Fakapa'anga
Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
Fasi mo e Afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home 2021 News 2021 Press Release Ngaahi Pa'anga 'Oku Te'eki Ke 'Eke'i