Fakatokanga 'o e ngaue'aki ta'efakalo 'o e ngaahi kaati fakapangike

Kuo ma’u ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ ha ngaahi fakamatala fekau’aki mo e ngaahi ngāue kākā ‘i Fisi ‘a ia ‘oku ne uesia ‘a e ngaahi ‘akauni fakapangikē ‘a e kau kasitomā ‘o kau ai e kau kasitomā ‘o e ngaahi pangikē ‘i Tonga niˊ. ‘Oku kau ki heni ‘a hono ma’u ‘o e ngaahi fakaikiiki ‘o e ngaahi kaati fakapangikē mei hono faka’aonga’i ‘i he ngaahi mīsini ATM pea mo e mīsini EFTPOS ‘i Fisiˊ.

’Oku lolotonga ngāue atu ai ‘a e ngaahi pangikē fakalotofonuaˊ ki hono fakafo’ou ‘o e ngaahi kaati Visa ‘a e kau kasitomā ne faka’aonga’i ‘enau kaatiˊ ‘i Fisi ‘i he māhina ‘e 12 kuo ‘osiˊ. ‘Oku fakamahino atu heni ki he kau kasitomā ko ia na’e uesia ‘e he palopalema ko ‘eni ‘o toho ta’e fakamafai’i ai ha pa’anga mei he ‘enau ngaahi ‘akauniˊ, ‘e toe fakafoki atu ‘a e lahi ‘o e pa’anga ne toho ‘ikai fakamafai’i mei ho’o ‘akauniˊ ‘i he hili hano fakapapau’i na’e to’o ‘i he founga ta’e fakalao.

Ki he kakai ’o e fonuaˊ pea mo e kau ma’u kaati pangikē ne folau atu ki Fisi ‘i he ta’u kuohiliˊ, ‘oku mau tapou atu ke mou siofi homou ngaahi fakamatala ‘akauni fakapangikē ke fakapapau’i ne ‘ikai ke uesia heni. ‘Oku toe fale’i atu foki mei he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaˊ ki he ni’ihi ‘oku ‘i ai ha ‘a mou ngaahi kaati pangikē ke mou toe tokanga ange ‘i hono faka’aonga’i ‘a ho’o mou ngaahi kaati Visá ‘i he ngaahi mīsini ATM pea mo e EFTPOS, pea pehē foki ki he taimi ‘oku mou faka’aonga’i ai ‘a e ngaahi kaatí ni ‘i he ‘initanetí pehē ki hono fakahoko ha ngaahi fakatau mo e ngaahi totongi koloa pe ngāue ‘i he ‘initanetí.

Ko kinautolu ko ia ne uesia ‘enau kaatí ‘i he ngaahi ngāue kākā ko ‘ení, kenau fetu’utaki leva ‘i he vave tahá ki he’enau ngaahi takitaha pangikē. Ki he kau kasitomā ko ia ‘a e pangikē BSP kenau kātaki ‘o fetu’utaki kia ‘Amateila Tonga ‘i he fika telefoni (676) 23-933 ‘i he extension 6178 pe ‘imeili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pea ki he kau kasitomā ‘a e pangikē ANZ kenau kātaki ‘o fetu’utaki kia Tevita Fakapulia ‘i he fika telefoni (676) 20-525 pe ‘imeili  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

‘E toe lava pē ke fakahoko mai ‘e he kau kasitomá ha ’a nau ngaahi līpooti pē lāunga fekau’aki mo e ngaahi ngāue kākaá ni ki he Va’a Lāunga ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tongá ‘i he telefoni (676) 24-057 pe ‘imeili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

‘Oku mau toe fakamanatu atu ki he kakai ‘o e fonuá ko hono ma’u ‘o ha pa’anga ‘i ha founga kākā mo ta’efakalao ‘o kau ai ‘a hono fakafou ‘i hono faka’aonga’i e ngaahi mīsini ATM mo e mīsini EFTPOS ko e hia mamafa ia ‘a ia ‘e malava pē ke tautea fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao ki he ngaahi Hia (Vahe 18) pea mo e Lao ki hono Fe’ave’aki Fakapulipuli ‘a e Ngaahi Pa’anga Kākā mo Pa’anga Hiamatea 2000.


Ki ha ngaahi faka’eke’eke kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24-201;
‘Imeili: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For media: Press Release in Tongan.

Archive

 

Banknotes

Career

tra

You are here: Home News Press Release Fakatokanga 'o e ngaue'aki ta'efakalo 'o e ngaahi kaati fakapangike