Fakafetongi Pa’anga Muli Ta’efakalao

‘Oku fakatokanga’i ‘e he Pangikē Pule΄ ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi pisinisi mo e kakai taautaha ‘i Tongatapu΄ ni pea pehē ki he ngaahi ‘otu motu΄, ‘oku nau fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli΄ ki he kakai ‘o e fonua´ ka ‘oku ‘ikai ke nau ma’u ha laiseni ngofua ke nau fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli. Kataki 'o fakatokanga’i ange ko kinautolu pe kuo fakamafai’i (authorised persons) ke nau fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli΄ ki he kakai ‘o e fonua΄, ’a kinautolu kuo ‘osi ma’u ‘enau laiseni mei he Pangikē Pule΄, ‘o fakatatau ki he kupu 13(1) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018´. Ko ia ai, ‘o kapau ‘oku fakahoko ‘e ha taha ‘a e fakafetongi pa’anga muli΄ ‘o ‘ikai ha’ane laiseni, ‘oku ne fakahoko ‘a e hia pea ‘e ala mo’ua ‘i ha’ane halaia ki ha mo’ua pa’anga ‘oku ‘ikai lahi hake ‘i he $10,000 pē ki he ngāue popula ki ha vaha’a taimi ‘ikai laka hake ‘i he ta’u ‘e tolu pē fakatou’osi ‘o fakatatau ki he kupu 13(3) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018´.

‘Oku ‘oatu ai ‘a e fakatokanga΄ni ki he kakai ‘o e fonua΄ ke TA’OFI ‘a hono fakahoko ‘o ha fakafetongi pa’anga muli mo ha taha pē pisinisi ta’efakalao. ‘Oku mau tapou atu ki he kakai ‘o e fonua΄ ke mou fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule΄ fekau’aki mo ha taha pē ha kautaha ‘oku ne fakahoko ha fakafetongi pa’anga muli ta’efakalao. ‘Oku malava ke tala ha tokotaha kuo ‘osi ma’u laiseni΄ ‘aki ‘a e fakahā ‘ene laiseni΄ ‘i he feitu’u ‘oku fakahoko ai ‘ene pisinisi´. Ko kinautolu kotoa pē ‘oku nau fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli ta’efakalao´ni, ‘oku fiema’u leva ke ta’ofi he vave taha΄ pea fakahū ‘a e tohi kole laiseni ki he Pangikē Pule΄.

Ko kinautolu pē ‘eni kuo fakamafai’i ke nau fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli΄ ‘o fakatatau ki he Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018´:

Laiseni Kalasi A (Talafi Pa’anga mai mei Tu’apule’anga pea mo Talafi mei Tonga΄ni ki Tu’apule’anga)

 1. FEXCO Tonga Limited
 2. Rowena Financial Services t/a IMEX Money Transfer
 3. T&T Money Transfer
 4. KlickEx Trading Limited
 5. Maka Mo’ui Trading Services & Financial Institution Limited
 6. Frank Money Transfer
 7. Manatu ‘Ofa Money Transfer
 8. Island Flexi Transfer
 9. Toumu’a Money Transfer Company Limited
 10. ‘Ave Pa’anga Pau TDB Limited

Laiseni Kalasi B (Talafi pa’anga mai pē mei Tu’apule’anga)

 1. Digicel Tonga Limited t/a Digicel Mobile Money
 2. Tonga Post Limited
 3. Nikua Money Transfer
 4. Joy Trading Company Limited
 5. Tokowireless Limited

Laiseni Kalasi C (Fakafetongi Pa’anga muli pē)

 1. Jones Travel Limited

Kautaha Fakafetongi Pa’anga Muli ‘oku nau ‘i he malumalu ‘o e ngaahi Laiseni Fakapangikē

 1. MoneyGram Agent – Bank of South Pacific
  • Friendly Island Bookshop – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • LunaEva Malapo Branch – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • LunaEva Nuku’alofa Branch – MoneyGram Sub Agent to BSP

Faka'eke'eke

Tafa’aki Tokanga’i ‘o e ngaahi Kautaha Fakapa’anga ‘ikai ko ha Pangike (Non-Bank Financial Institutions Department)
Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga
Fasi mo e Afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Naunau

Ongoongo 'i he Lea Faka-Pilitania
pdfIcon 179 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e ongoongo.

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 182 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e ongoongo.

You are here: Home News 2022 Press Releases Fakafetongi Pa’anga Muli Ta’efakalao